Kreativitet er grundlæggende udtryk for erfaring, og vi bruger al vores erfaring til at skabe kreativ og god rådgivning. 

Læs mere >>

Tverskov & Partnere

Advokaterne hos Tverskov & Partnere Advokataktieselskab er beskikket af Justitsministeren i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet.

Forsikring og regler

Advokatansvarsforsikring er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Tverskov & Partnere Advokat aktieselskab, uanset hvorfra advokatvirksomheden udøves. Der er for ansvaret stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Hos Tverskov & Partnere Advokataktieselskab bliver alle sager behandlet i overensstemmelse med reglerne om god advokatskik, Lov om værdipapirhandel og Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Der garanteres fortrolighed samt forudgående stillingtagen til potentielle interessekonflikter.

Advokatsamfundet fører tilsyn med overholdelsen af ovenstående regler, og kan ved overtrædelse tildele disciplinærstraf. Du kan læse mere om reglerne for udøvelse af advokatvirksomhed på Advokatsamfundets hjemmeside: advokatsamfundet.dk

Salæret

Tverskov & Partnere Advokataktieselskab vil snarest efter en sags modtagelse fremsende en ordrebekræftelse. Heraf vil fremgå et uforpligtende skøn over salærets størrelse, såfremt et sådant skøn er muligt at fastsætte. I modsat fald vil det fremgå, hvilken timetakst der gælder.

Vi vil i hver sag undersøge, i hvilket omfang du kan få offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp.

Der opkræves for hver sag et depositum, hvis størrelse afhænger af den konkrete sags omfang.

Salæret til Tverskov & Partnere Advokataktieselskab bliver beregnet i overensstemmelse med retningslinjerne udstedt af Advokatsamfundet.

​ERHVERV - RÅDGIVNING

​PRIVAT - RÅDGIVNING

... advokater i øjenhøjde

​TVERSKOV & PARTNERE  |  ​​Lindevej 65  |  ​5250 Odense SV  |  ​Telefon: 70 25 22 60  |  ​Fax 70 25 22 61  |  ​E-mail: tverskov@tverskov.com  CVR 26739012