Klientinformation

Opdraget

Advokaterne hos Tverskov & Partnere Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeren i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet.

Forsikring og regler

Advokatansvarsforsikring er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Tverskov & Partnere Advokatpartnerselskab, uanset hvorfra advokatvirksomheden udøves. Der er for ansvaret stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Hos Tverskov & Partnere Advokatpartnerselskab bliver alle sager behandlet i overensstemmelse med reglerne om god advokatskik, Lov om værdipapirhandel og Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme jf. nedenfor. Der garanteres fortrolighed samt forudgående stillingtagen til potentielle interessekonflikter.
Advokatsamfundet fører tilsyn med overholdelsen af ovenstående regler, og kan ved overtrædelse tildele disciplinærstraf. Du kan læse mere om reglerne for udøvelse af advokatvirksomhed på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk

Salæret

Tverskov & Partnere Advokatpartnerselskab vil snarest efter en sags modtagelse fremsende en ordrebekræftelse. Heraf vil fremgå et uforpligtende skøn over salærets størrelse, såfremt et sådant skøn er muligt at fastsætte. I modsat fald vil det fremgå, hvilken timetakst, der gælder.
Vi vil i hver sag undersøge, i hvilket omfang du kan få offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp.
Der er mulighed for, at vi opkræver et depositum, hvis størrelse afhænger af den konkrete sags omfang.

Salæret til Tverskov & Partnere Advokatpartnerselskab bliver beregnet i overensstemmelse med retningslinjerne udstedt af Advokatsamfundet.

Hvidvaskregler
Tverskov & Partnere Advokatpartnerselskab er underlagt reglerne i Hvidvaskloven. (Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme – lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009). Hvidvasklovens formål er at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme.

Advokater og advokatvirksomheder er efter Hvidvaskloven bl.a. forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om klienters identitet. Dette indebærer, at du som klient kan blive anmodet om at udlevere billede ID, normalt i form af kopi af pas eller kørekort, når vi opretter og behandler sager for dig.

Hvem er vi
Tverskov & Partnere Advokatpartnerselskab
CVR-nr. 40161564
Lindevej 65
5250 Odense SV

(herefter ”vi”, ”os” eller ”vores”) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på tverskov@tverskov.com

Personoplysninger vi behandler

Vores klienter
For at kunne rådgive dig eller din virksomhed, indsamler og behandler vi blandt andet følgende almindelige personoplysninger:
• Navn
• Telefonnummer
• Adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger

Afhængig af sagens karakter kan det være nødvendigt at indhente yderligere oplysninger.

Dette kan være:
• Fortrolige oplysninger, herunder f.eks. CPR-nummer, skatteoplysninger eller familiære forhold
• Følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger
• Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser

Du vil blive særskilt informeret i forbindelse med, at vi indsamler sådanne yderligere oplysninger om dig.

Hvis vi indhenter oplysninger, der kræver samtykke fra dig, beder vi om samtykke til behandlingen af sådanne oplysninger.

Indsamling og opbevaring af legitimation i forbindelse med hvidvask

Hvis vores samarbejde er omfattet af Hvidvaskloven, behandler vi følgende personoplysninger om dig for at overholde vores retlige forpligtelser efter Hvidvaskloven:
• CPR-nummer
• Dokumentation for identitetsoplysninger (kopi af pas eller kørekort)

Se også vores omtale af Hvidvaskloven ovenfor.

Jobansøgninger

Hvis du har sendt en ansøgning til os, behandler vi følgende om dig:
1) personoplysninger i dit ansøgningsmateriale
2) personoplysninger som vi eventuelt indhenter fra offentlige medier på internettet,
og
3) personoplysninger som vi eventuelt indhenter fra referencer.

Vi indhenter udelukkende almindelige oplysninger om dig.

Afhængig af hvilke oplysninger du har oplyst i dit ansøgningsmateriale, kan vi dog også behandle personoplysninger om dig i nedenstående kategorier:
• Følsomme personoplysninger
• Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser
• Fortrolige personoplysninger, herunder CPR-nummer

Andre

Hvis du er modpart i en af vores sager, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af sagen og er nødvendige for løsning af sagen. Det vil typisk være oplysninger om dit navn og kontaktoplysninger, men det kan også være CPR-nummer eller andre kategorier af personoplysninger.

Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies, hvis du giver dit samtykke hertil.

Retsgrundlaget for vores behandling

Dig som klient

Når vi er antaget som advokat, behandler personoplysninger, for at kunne levere vores ydelse til dig, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eller fordi behandlingen er nødvendig for at kunne forfølge legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Indsamling og opbevaring af legitimation i forbindelse med Hvidvaskloven

Når vi behandler personoplysninger, der fremgår af dit pas/kørekort, f.eks. dit CPR-nummer, som følge af vores forpligtelser efter hvidvaskloven, sker dette, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2 og for at overholde vores forpligtelser efter Hvidvaskloven, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Du kan læse mere om Hvidvaskloven ovenfor.

Jobansøgninger

Ved en modtaget ansøgning, behandler vi personoplysninger, fordi det er nødvendigt for, at såvel du og vi kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Andre

Hvis man er modpart i en sag, behandler vi personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at forfølge legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f, eller fordi behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra f.
Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke til cookies, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver udelukkende personoplysninger, når det er nødvendigt for at levere vores ydelse til klienter, eller hvis det følger af en retlig forpligtelse, der påhviler os som dataansvarlige.

Når det er nødvendigt at videregive personoplysninger, sikrer vi i videst muligt omfang, at alle modtagere lever op til den gældende persondatalovgivning.

For at kunne levere den bedste rådgivning, kan vi videregive personoplysninger til følgende overordnede kategorier af leverandører, samarbejdspartnere og databehandlere:
• Drifts- og softwareleverandører samt andre databehandlere
• Modparter i retssager, domstole mv
• Professionelle tredjeparter, herunder f.eks. ejendomsmæglere, banker mv.
• Offentlige myndigheder
• Øvrige underleverandører og samarbejdspartnere

Anonymisering

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål.
Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 10 år efter en sags eller klientforholdets afslutning, pga. den 10 års forældelsesfrist, medmindre vi fortsat har et sagligt formål med at opbevare oplysningerne.

Vi opbevarer personoplysninger, som er indsamlet for at overholde vores retlige forpligtelser efter Hvidvaskloven, i 5 år efter klientforholdet er afsluttet, medmindre vi fortsat har et legitimt formål med at opbevare oplysningerne.

Vi opbevarer dit ansøgningsmateriale, indtil rekrutteringsperioden er afsluttet (opfordrede ansøgninger). Nogle gange beder vi om dit samtykke til at opbevare din ansøgning i en periode på 6-12 måneder (opfordrede og uopfordrede ansøgninger). Hvis du i sådanne tilfælde giver dit samtykke, opbevarer vi din ansøgning i den periode, du har givet samtykke til.

IT-sikkerhedsforanstaltninger

For at beskytte personoplysninger bedst muligt vurderer vi løbende de risici, der er være forbundet med vores behandling af personoplysninger.

For at undgå tab af personoplysninger foretager vi løbende backup af vores systemer, ligesom vi anvender kryptering eller andre sikkerhedsforanstaltninger, hvor det er nødvendigt.

Endelig har vi internt antaget en række foranstaltninger som sikkerhed.
I tilfælde af sikkerhedsbrud, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som det efter omstændighederne er muligt.

Oplysning om rettigheder

Du kan om dine rettigheder og persondatapolitik i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.
Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk

Vi har dog en internt klageansvarlig, der kan hjælpe, hvis du er i tvivl om noget. Det er advokat og partner Jacob Schjern Andersen, der kontaktes på jsa@tverskov.com.

 

Klientkonto
Middelfart Sparekasse
Reg. nr. 1684
Konto nr. 3231407072

IBAN-Kontonummer: DK6316843231407072
BIC-kode: MISPDK21

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os