Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold

Den 1.1.2018 trådte lov om ægtefællernes økonomiske forhold i kraft. Samtidig blev retsvirkningsloven fra 1925 ophævet.

Den nye lov er et udtryk for et ønske om modernisering af reglerne om ægtefællers økonomiske forhold med henblik på, at reglerne skal være mere enkle, tydelige og skrives i et klart sprog.

Den gældende ordning om formuefællesskabet er fortsat bevaret, dog med den sproglige ændring, at det nu hedder ”delingsformue” i stedet for ”fælleseje”. Formuefællesskabet betyder, at alt hvad ægtefællerne hver især ejer, som udgangspunkt deles ligeligt ved skifte i tilfælde af separation, skilsmisse og død.

Hvad er nyt i den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold?

 • ​Særejereglerne udvides, således at der er større mulighed for at aftale særeje ved ægtepagt end tidligere
  • Eksempelvis er der indført nye regler om sumsæreje og sumdeling
 • ​Der er indført en øget adgang til at indgå forhåndsaftaler om visse aktiver og gæld (gældssæreje)
  • Det betyder, at ægtefæller eksempelvis kan aftale, at den enes studiegæld ikke skal kunne fradrages i delingsformuen, eller at halvdelen af gælden på den anden ægtefælles kontokort skal fradrages delingsformuen
 • ​Der er indført nye regler om forholdet til fremmed ret – international privatret

​På hvilke punkter er retstilstanden den samme som før?

 • ​Som nævnt ovenfor fastholdes formuefællesskabet som hovedprincip
 • De klassiske særejearter (skilsmissesæreje, fuldstændig særeje, kombinationssæreje og
 • brøkdelssæreje) er bibeholdt
 • Der gælder fortsat en gensidig forsørgelsespligt
 • ​Principperne om særråden og særhæften fastholdes
 • Samtykkereglerne om salg mv. af fælles bolig og indbo, der helt eller delvist er delingsformue fastholdes
 • ​I store træk genfindes reglerne om arv og gave fra tredjemand i den nye lov
 • Reglen om skævdeling ved kortvarige ægteskaber fastholdes
 • Det fastholdes ligeledes, at rimelige pensioner, personlige erstatninger samt personlige og uoverdragelige rettigheder ikke (altid) indgår i formuedelingen​

Hvilke bestemmelser i den tidligere retsvirkningslov er ikke medtaget i den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold?

 • Kravet om oprettelse af ægtepagt ved større gaver mellem ægtefæller i retsvirkningsloven, er ikke medtaget i den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold
  • ​Det fandtes ikke rimeligt, at en ægtefælle flere år senere kan fortryde en gave og forlange den tilbage, blot fordi gaven blev givet uden ægtepagt
 • ”Hustru-fuldmagten” er ophævet
  • ​”Hustru-fuldmagten” gav hustruen mulighed for at købe dagligvarer mv. på kredit og forpligte begge parter
  • Da den daglige husholdnings indkøb i dag navnlig er baseret på kontanthandel, herunder ved betaling med betalingskort, har kredit-reglen i den gamle retsvirkningslov mistet sin praktiske betydning
 • ​Den tidligere regel i retsvirkningsloven om omstødelse uden konkurs udgår – samtidig udbygges gave-omstødelsesreglen i konkursloven i skærpende retning

Såfremt du/I har brug for rådgivning inden for familie- og arveret, står kontorets advokater klar til at hjælpe. Du/I er altid velkommen til at ringe til os på tlf. 70 25 22 60​ eller komme forbi vores kontor, Lindevej 65, 5250 Odense SV.​

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os