Nyheder

Artikler

Fremtidsfuldmagt – 29/11-2017

​Har du sikret din fremtid?

Som noget nyt, er det fra den 1. september 2017 blevet muligt at fremtidssikre sig ved hjælp af en fremtidsfuldmagt. Ved at oprette en fremtidsfuldmagt skaber du klarhed om dine økonomiske såvel som personlige forhold i tilfælde af f.eks. sygdom.

Fremtidsfuldmagten ligger i dvale og træder først i kraft, såfremt indtrufne omstændigheder, som lever op til beskrivelsen i fremtidsfuldmagten, gør dig ude af stand til at varetage dine interesser. På den måde undgår du, at Statsforvaltningen uden dit samtykke og uden din inddragelse kan sætte dig under værgemål.

Tilpas efter dine individuelle behov

Du kan selv vælge, hvem der skal repræsentere dig, såfremt du på et senere tidspunkt ikke længere har evnen til at varetage dine egne forhold. Det er muligt at vælge både én eller flere, som skal repræsentere dig, samt om de skal være hinanden sideordnede, dvs. enige om dispositioner eller om de skal varetage hver sit område alene. Fremtidsfuldmagten kan ligeledes begrænses til at angå et eller flere bestemte forhold. Det er også muligt at udpege en såkaldt subsidiær fuldmægtig, som skal træde til, hvis den primære fuldmægtige må træde tilbage. Der er derudover mulighed for at udpege en tredjepart som tilsynsperson, som f.eks. skal godkende/rådføres med førend visse dispositioner kan foretages. Endelig er det også muligt at ændre og trække fremtidsfuldmagten tilbage, så længe fuldmagtsgiver er i stand til at forstå, hvad dette betyder.

Jobbet som fremtidsfuldmægtig

De(n) udpegede fremtidsfuldmægtige har pligt til at bruge fuldmagten i fuldmagtsgivers interesse og gøre, som denne har anvist i fremtidsfuldmagten, og respektere dennes tilkendegivelser og ønsker. De(n) udpegede fremtidsfuldmægtige skal desuden så vidt muligt inddrage fuldmagtsgiver og dennes ægtefælle eller samlever, forud for væsentlige dispositioner. Tilsidesættelse af pligter kan medføre erstatningsansvar.

De(n) udpegede fremtidsfuldmægtige skal opbevare dokumentation for de foretagne dispositioner, og skal holde egne penge adskilt fra fuldmagtsgivers, medmindre den udpegede er fuldmagtsgivers ægtefælle eller faste samlever.

Loyalitetspligt

De(n) udpegede fremtidsfuldmægtige kan ikke på fuldmagtsgivers vegne lave aftaler med sig selv eller i øvrigt anvende fremtidsfuldmagten i forhold, hvor der kan foreligge modstridende interesser, herunder ved f.eks. at stille kaution eller anden sikkerhedsstillelse for tredjemands gæld. Et egentlig vederlag i form af aflønning for arbejde udført som fremtidsfuldmægtig skal fremgå eksplicit af fremtidsfuldmagten.

Tilsyn

Statsforvaltningen fører et ”hvilende” tilsyn med de(n) fremtidsfuldmægtige. Dette betyder, at Statsforvaltningen ikke skal godkende dispositioner, men kan gribe ind, såfremt Statsforvaltningen på den ene eller anden måde bliver opmærksom på forhold, der kan stride imod fuldmagtsgivers interesser. Om nødvendigt kan Statsforvaltningen sætte fremtidsfuldmagten ud af kraft.

Ophør

En fremtidsfuldmagt ophører automatisk, hvis fuldmagtsgiver afgår ved døden. Derudover ophører den, hvis den bemyndigede ikke længere ønsker at være fuldmagtsgivers fuldmægtige eller selv kommer under værgemål eller har oprettet en fremtidsfuldmagt, som træder i kraft.

Kunne du være interesseret i at få oprettet en fremtidsfuldmagt, så står vi klar til at hjælpe dig.

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 25 22 60​ eller kigge forbi vores kontor, Lindevej 65, 5250 Odense SV.

Reelle ejere – 9/11-2017​

Får du tilsendt en bøde fra Erhvervsstyrelsen den 1. december 2017?

Nye regler, gældende fra den 1. december 2017, kræver registrering af reelle ejere for en bred vifte af danske virksomheder, fonde og visse foreninger. Det er virksomhedens eget ansvar at identificere de reelle ejere og at registrere disse korrekt i Erhvervsstyrelsens IT-system. Ved manglende overholdelse kan virksomheden blive pålagt bødestraf. Er det ikke muligt for virksomheden at identificere de reelle ejere, skal virksomheden kunne dokumentere, at den har gjort alt, hvad den kunne for at finde frem til de pågældende.

En nærmere definition af reelle ejere lyder således:

”En fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler (…)”

​At have en tilstrækkelig del vil som udgangspunkt være opfyldt, såfremt en person ejer eller kontrollerer mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden.

Dette er dog kun en tommelfingerregel og fungerer udelukkende som udgangspunktet for den konkrete vurdering.

Dertil kommer, at virksomheden skal opbevare sine oplysninger om reelle ejere i 5 år efter ejerskabets ophør. Endelig har virksomheden pligt til løbende at vedligeholde sine oplysninger om reelle ejere, hvilket som minimum skal ske én gang årligt.

Følgende danske virksomhedstyper er omfattet:

  • A/S
  • ApS
  • IVS
  • P/S
  • K/S
  • I/S

Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)

Finansielle virksomheder

Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)

Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)

Skal du til at registre reelle ejere, så står vi klar til at hjælpe dig.

Du er altid velkommen til at ringe til os på 70 25 22 60.​​

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os