Tverskov & Partnere

Advokaterne hos Tverskov & Partnere Advokatpartnerselskab er beskikket af Justitsministeren i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet.

Forsikring og regler

Advokatansvarsforsikring er tegnet hos HDI-Gerling Forsikring. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Tverskov & Partnere Advokatpartnerselskab, uanset hvorfra advokatvirksomheden udøves. Der er for ansvaret stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Hos Tverskov & Partnere Advokatpartnerselskab bliver alle sager behandlet i overensstemmelse med reglerne om god advokatskik, Lov om værdipapirhandel og Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Der garanteres fortrolighed samt forudgående stillingtagen til potentielle interessekonflikter.

Advokatsamfundet fører tilsyn med overholdelsen af ovenstående regler, og kan ved overtrædelse tildele disciplinærstraf. Du kan læse mere om reglerne for udøvelse af advokatvirksomhed på Advokatsamfundets hjemmeside: advokatsamfundet.dk

Salæret

Tverskov & Partnere Advokatpartnerselskab vil snarest efter en sags modtagelse fremsende en ordrebekræftelse. Heraf vil fremgå et uforpligtende skøn over salærets størrelse, såfremt et sådant skøn er muligt at fastsætte. I modsat fald vil det fremgå, hvilken timetakst der gælder.

Vi vil i hver sag undersøge, i hvilket omfang du kan få offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp.

Der opkræves for hver sag et depositum, hvis størrelse afhænger af den konkrete sags omfang.

Salæret til Tverskov & Partnere Advokatpartnerselskab bliver beregnet i overensstemmelse med retningslinjerne udstedt af Advokatsamfundet.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os